Bloemisterij 't OranjeparkOp 27 october 1875 verkoopt H.C. van der Houven van Oordt aan Klazinus Rouwenhorst, minderjarige zoon van Albert Rouwenhorst, timmerman en aannemer te Apeldoorn een stuk grond gelegen in het Oranjepark H1969 groot een bunder voor fl. 6000,- De voorwaarden m.b.t. de verkoop zijn dezelfde als H.C. van der Houven van Oordt eerder hanteerde; koper zal binnen drie jaar moeten bouwen en de stenen bij H.C. van der Houven van Oordt tegen een concureerende prijs moeten kopen. M.b.t. de plaatsing van de gebouwen en aanleg van het terrein moet overleg worden gevoerd met H.C. van der Houven van Oordt. Bomen aan de westzijde langs de Middellaan moeten blijven staan, maar bij eventuele rooing mogen ze niet worden herpoot.
In 1876 bouwt hij een woning met een aangebouwde schuur op het terrein, welk gebouw in 1877 nog eens wordt uitgebreid. Ook in 1877 worden op het terrein broeikassen geplaatst en het weiland veranderd in een tuin.

Op 1 april 1880 verkoopt Klazinus Rouwenhorst, bloemist wonende te Apeldoorn aan Hendrik de Veer, hoofdredacteur van de courant "Het nieuws van de dag" wonende te Amsterdam, voor zijn minderjarige zoon Arnold Jacob de Veer, de bloemisterij genaamd "Het Oranjepark". De koop is gesloten voor fl. 7200,-

Op 10 october 1880 vindt bij notaris Walter de oprichting plaats van de Vennootschap, ten doel hebbende het uitoefenen eener Bloem- en Boomkweekerij en alles wat daarop betrekking heeft en den daartoe behorende handel, onder de firma "De Veer en Buijsman".
Artikel vier zegt, dat beide vennoten de nodige arbeid en vlijt aan den vennootschap moeten wijden en degelijk zorgdragen voor den goeden gang der zaken en het richtig beheer. De vennoot Arnold Jacob de Veer verpligt zich om zijn compagnon Albertus Buysman de theoretische en praktische kennis der bloemkwekerij cum annexe te leeren en wel zoo spoedig mogelijk. Door ieder der vennoten wordt een gelijke waarde in de vennootschap ingebracht; ingebracht wordt door De Veer de bloemisterij genaamd "het Oranjepark gelegen in het Oranjepark, te Apeldoorn, met woonhuis, kasten, broeibakken en al hetgeen daartoe verder behoort, H2128 en H2256, samen met de tot die bloemisterij behorende planten, heesters en gereedschappen.

19 februari 1885 wordt de vennootschap "De Veer en Buysman" ontbonden. De Veer ontvangt bij de scheiding planten, heesters en gereedschappen ter waarde van fl. 2700,- en een uitkering in contanten van fl. 150,- Albertus Buysman ontvangt de onroerende goederen, waarbij hij ook de daarop rustende hypotheek overneemt.
Albertus Buysman, boom- en bloemkweker te Nuenen gaat verder met de bloemisterij, maar verkoopt middels een veiling in 1892 een aantal percelen van het terrein als bouwterrein, een deel van de kwekerij met broeikassen blijft nog in stand als kwekerij en komt in handen van de familie Victor.

In 1894 wordt door Albertus Buysman ook het restant van de kwekerij aan de architect Gardenier verkocht, aansluitend aan de grond welke Gardenier al in bezit had, waarop deze in 1896 een huis had gebouwd voor jonkvrouw Bas Backer op de hoek van de Canadalaan en de Van Hasseltlaan, waar nu een drietal nieuwe huizen zijn verrezen. Gardenier laat hier in 1899 door de architect Van Driesum de huizen Canadalaan 44 en 46 en Van Hasseltlaan 7 op bouwen.
In 1894 verkoopt de weduwe Victor de bloemisterij "Het Oranje Park" aan haar zoon Louis August Constantijn Victor. Deze laat in 1900 aan de Canadalaan een tuinmanswoning bouwen aansluitend aan het grote huis dat midden op het terrein stond, door de architect Van Driesum; dit huisje staat er nog op nummer 32.
Ook op zijn grond aan de Mr. Van Hasseltlaan 5 laat Victor, weer door Van Driesum, een huis bouwen, waarvan de bouwaanvraag is ingediend op 21 december 1902.